Реклама
Каталог
  iPhone
  Филми
      DVD-R
      XviD
      HDTV
      Сериали
      Формула 1
  Музика
      Песен
      Албум
      Клипове
  Игри
      PC
      Конзоли
  Програми
      Windows
      Linux
      MacOS
      PDA
  Книги
  XXX
  Други
  Всички
Форум
Теми:2,179
Отговори:255,294
Теми/Отговори:1 %
Торент детайли
Файл Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията
СВАЛИ Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията
Реклама
Инфо хeш f550c236f544d2f706b902204b4be14bd120e9b7
Описание ## Заглавие: Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията

## Друга информация:

Страна: България
Автор: Бодхисатвата Майтрея проявил се чрез Валентин Пенев
Заглавие: Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията
Жанр: Научна литература
Година на издаване: 2017
Издателство: "САМИЗДАТ"
ISBN: 978-619-188-106-2
Език: Български
Формат: DOC, RTF, PDF, JPG
Качество: Оригинални компютърни предпечатни файлове
Брой на страниците: 980

Описание:

Книгата е предназначена за Читатели, Переводачи и Издатели

Този торент е качен от автора на книгата - Валентин Пенев

РЕЦЕНЗИЯ
на проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев
и проф. дхн Ованес Мекенян за първата част на тази книга,
издадена като отделна монография през 1977 г.

Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води към основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната крайна цел. Става ясно, че за автора геометризирането на основите на химията, независимо че е първи опит от този род в теоретичната химия, е по-скоро средство, а не цел. За него е по-важно да се хвърлят мостове между науката и философско-мистичната познавателна традиция. И предложеното успешно (макар и частично) решение се схваща като проверка на тази идейна програма.

Съществена черта на избрания от автора подход, е че той е антитеза на класическия научен метод, канонизиран от Галилей и Нютон – разчленяване на цялото на части и представянето на свойствата на цялото като адитивен резултат от свойствата на тези части. Подходът на автора е противоположен – в основата на изследването стои Цялото, което се представя чрез аксиоми, свързани с (пространствени) математически модели. И в това той дава своя оригинален принос към най-новите, постнютонови течения в науката (изразени най-ярко в изследванията на Института по сложност на системите в Санта Фе), разкрили явления и свойства (като например осцилиращите химични реакции), които са колективни свойства на цялата система и не могат да се изведат от нейните части.

Оригиналният стил и дълбочината на проведеното научно изследване се проявява и във факта, че преди да пристъпи към аксиоматизиране на химията, авторът прави анализ на структурата на научните езици, на техните “езикови атоми”, на логическата функция на аксиомите, определенията и теоремите и на условията за тяхното коректно дефиниране.

Конкретно научните резултати представени в книгата накратко са следните:

1. Основите на химията са групирани в четири относително обособени дяла, за всеки от които, последователно и много прецизно, са въведени основните понятия.

2. Геометризиран е изцяло първият от тези четири дяла, статиката на простите химически обекти, като на основата на три геометрични модела на Периодичната система на химичните елементи е дефинирано “пространство на Менделеев” чрез цилиндрична координатна система, представяща броя на протоните, неутроните и електроните в атомите и атомните йони. Цялостна система от аксиоми, определения, теореми, леми и следствия, оформя детайлно логическите основи на тази част от химията.

3. Положени са основите за геометризирането на втория дял – простите химични процеси, които се представят еднозначно чрез оператори, действащи върху координатите на простите химични обекти в пространството на Менделеев.

4. Посочен е пътят за бъдещо еднозначно представяне на сложните химични обекти (многоатомни йони, молекули, кристали) чрез декартово произведение на пространството на Менделеев и тримерното физическо пространство, както и на сложните химични процеси чрез оператори, действащи в това шестмерно пространство.

5. Представена е програма за разглеждане на химията и кристалохимията като обобщение на геометрията, програма, съзвучна с Ерлангенската програма на големия математик Феликс Клайн.

Извън и над посочените частно-научни приноси, касаещи химията, стоят подробно изложените оригинални възгледи на автора за еволюцията на научното познание, неговия предмет, основни начала и цели. Направен е блестящ анализ на ролята и мястото на аксиоматичния и структурния подходи, които постепенно преобразуват природните науки. И трябва да се каже, че авторът напълно успява в своята основна цел – хвърлянето на мост между научното и мистичното познание.

Не е трудно да се прецени, че  осъществяването в бъдеще на представената от него програма ще увеличи тези допирни точки, за което може да се съди например от неговата интерпретация на аксиомите като “синтезирани езикови изрази на ограничена вяра” и на научното познание като “форма на неосъзнато религиозно познание”. Елегантният стил и точният израз са несъмнени качества на книгата и допринасят за нейната мисия.

С уважение
проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев
проф. дхн Ованес Мекенян

***

ОТЗИВ
за ръкописа нa Валентин Пенев
"Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху
геометризиране на езика на химията"
от проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев

Предложеният на моето внимание ръкопис е структуриран в четири части: Предговор, Част Първа: Геометризиране на основите на езика на химията, Част Втора: Геометризиране на основите на химията (Продължение) и Част Tрета: Източно научно евангелие за западен тип глупаци.

Първата част е копие на издадената от автора през 1997 година книга със същото заглавие в изключително ограничен тираж и изобщо не се е появявала на пазара за книги. Тя представлява оригинален научен труд със съществени приноси в областта на математическата химия. Рецензията ни (съвместно с проф. Ованес Мекенян) за тази първа част от настоящата книга е представена в пълен текст в нейния Послеслов, затова тук изобщо няма да се спирам на нея. Единственото което искам да подчертая, е, че за автора геометризирането на основите на химията, независимо че е първи опит от този род в теоретичната химия, е по-скоро средство, а не цел. За него е по-важно да се хвърлят мостове между науката и философско-мистичната познавателна традиция.

Втората част на ръкописа е продължение на издадената книга. Тя започва с представяне на резултатите от задълбочен логически анализ на основите както на химията, така и на абсолютно на всички науки от западен тип. След това в тази част на книгата е представен математическия апарат за геометризиране на останалите три дяла от езика на химията. В края на втората част от книгата е представен също цялостния математически апарат за геометризиране на езика на химията на антиматерията.

В третата и най-важна част от ръкописа са представени крайните резултати от цялостния логически анализ на основите на западния тип науки и е разкрита тяхната истинска същност. В тази част е представен също много подробен и дълбок анализ на широк кръг от класически литературни източници предаващи същността на различните източни мистични учения за пътищата към себепознанието и духовното усъвършенствуване на човека. (Авторът на този отзив е до известна степен запознат с тази литература в резултат от своето 20-годишно член-ство в Self-Realization Fellowship, SRF, международна йога организация, основана от Йогананда през 1920 година в САЩ).

Мога определено да кажа, че както съдържанието и смисъла на водещата идея в първите две части на тази книга (чиито последователни съставни елементи са указани в края на предговора), така и цялата трета и най-важна част на ръкописа са явление в литературата на тази тематика не само в България а в цял свят и несъмнено ще бъдат от интерес за доста широк кръг читатели, интересуващи се както от истинската същност на западния тип науки, така и неизмеримо по-важният въпрос за своето духовно израстване.

Накрая искам специално да отбележа, че общото заглавие на  ръкописа “Източно научно евангелие за западен тип глупаци“ на пръв поглед изглежда шокиращо, но по мое мнение може само да увеличи интереса на потенциалните читатели. Що се отнася до отклоненията от основната тема към политико-хуманитарни теми и стихове, всеки значим автор има правотo да споделя с читателя своя живот и гледища.

С уважение
Данаил Бончев
Проф. Д-р Член-кореспондент на БАН
Вирджиния Kоммонyелт Университи,
Ричмънд, САЩ
7 август 2016

***

ОТЗИВ
за ръкописа нa Валентин Пенев
"Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху
геометризиране на езика на химията"
от Калин Илиев

"Не бях чел такава книга. Тя докосна сърцето и душата ми. Благодаря!"

Калин Илиев е световно известен български писател, драматург и публицист, носител на български и международни литературни отличия, член на Съюза на авторите на Франция – SACD. За повече информация посетете уеб-сайта http://kaliniliev.net.

***

МНЕНИЯ ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ НА КНИГАТА

Първата част от настоящата книга бе издадена през 1997 г. като отделна монография в доста ограничен тираж и изобщо не се появи на пазара за книги. (Причината за това е, че почти целия тираж раздадох на роднини, приятели, колеги и познати.) Основния рецензент и научен редактор на тази монография беше Проф. дхн Член-кореспондент на БАН Данаил Бончев. Другият рецензент беше неговият ученик и наследник Проф. дхн Ованес Мекенян.

Тук искам специално да отбележа, че по мнението на трима световно известни български учени, представеният в издадената монография логико математически апарат за геометризиране на езика на химията е за Нобелова награда.

Първият, който ми написа в отделен емайл, че монографията е за Нобелова награда, малко преди да ми изпрати рецензията за първата част от настоящата книга, беше Проф. дхн  Член-кореспондент на БАН Данаил Бончев.

Вторият човек който ми каза същото беше вече починалият академик Стефан Христов. Преди издаването на монографията той ме извика в сгра­дата до Народното събрание, в която е управлението на БАН. (По онова време акад. Стефан Христов беше председател на отделението за естествени науки към БАН). Там той ми каза че е прочел книгата, която му е дал акад. Иван Костов (който също вече е починал), и ме попита дали мога да му я дам преведена на английски за да я изпрати на своя близък европейски учен Льодин, който по онова време беше член на Нобеловия комитет по химия. Акад. Стефан Христов искаше Льодин да представи книгата на Нобеловия комитет по химия и да я предложи за награждаване с Нобелова награда. За съжаление първата част на настоящата книга не беше и все още не е преведена на английски, а няколко години след това академик Стефан Христов почина.

Третият човек, който смяташе че първата част от сегашната книга е за Нобелова награда, беше академик Петър Кендеров. Малко преди издаването на монографията в доста продължителен разговор той ми каза буквално, че "Такива книги се пишат само от носители на Нобелова награда".

За да разберете за какво ниво световно известни български учени става дума в горното описание просто вижте в интернет:

Проф. дхн Член-кореспондент на БАН Данаил Бончев
https://www.linkedin.com/in/danail-bonchev-0a8b635
https://math.vcu.edu/bios/danail-bonchev/ (В тази страница ще видите следния емайл адрес за контакти с проф. Данаил Бончев: dgbonchev@vcu.edu)
https://scholar.google.com/citations?user=CoQOXPAAAAAJ&hl=bg

Вижте статията "Стефан Христов (физикохимик)" в https://bg.wikipedia.org/

Вижте в https://bg.wikipedia.org/ статията "Петър Кендеров" и статията "Институт по математика и информатика" (в нея пише че преди да бъде издадена първата част на книгата акад. Петър Кендеров в периода 1979 – 1989 е бил заместник директор на Института по математика и нформатика /ИМИ/ при БАН, а в периода 1989 – 1993 е бил директор на Института по математика и нформатика /ИМИ/ при БАН). Потърсете в интернет с търсачката на браузъра ви текста, който съм поставил в кавички: "акад. Петър Кендеров, д.н. - Информационни технологии - НБУ". В прозореца с резултатите, показани от търсачката Ви отворете страницата със същото заглавие. Горе вдясно под "Контакти" ще видите следния емайл адрес за връзка с акад. Петър Кендеров: kenderovp@cc.bas.bg

Потърсете в интернет статии Проф. ДХН Ованес Мекенян и ги прочетете.

В случай че искате да се уверите, че описаните мнения за първата част на тази книга не са моя измислица просто се свържете чрез интернет с все още живите проф. Данаил Бончев и акад. Петър Кендеров и ги попитайте дали опи­саните по-горе техни мнения са изказани от тях наистина. Ако решите да направите това, обаче, ще трябва да побързате, просто защото и двамата вече са доста възрастни. В случай, че се забавите много, може да се наложи да опитате да се свържете с тях в отвъдното. Ако успеете да направите това, то тогава бихте могли да попитате, освен споменатите двама членове на БАН, също и споменатия по-горе акад. Стефан Христов. laugh.giflaugh.giflaugh.gif

***

Преди да обясня защо тази книга е революционна, ще цитирам края на статията "Научен метод" в https://bg.wikipedia.org/wiki/Научен_метод . Последния раздел в тази статия се нарича "Критика на научния метод" и в него пише следното:

"Много позитивисти в трудовете си през втората половина на XX век направиха опит да приложат критериите на научния метод към самата наука, анализирайки историческия материал на реалните открития. В резултат се появи критика на самия метод във връзка с разминаването между методологията на научния метод и реалното развитие на научните идеи. Според тях това е доказателство за отсъствието на действително напълно формализиран и достоверен метод за извличане на обективно познание, както и липсата на еднозначна връзка между принципите на верификация/фалшификация и добиването на истинско познание.

Във философската литература основните критици на научния метод са Томас Кун, Имре Лакатош, Паул Файерабенд, Майкъл Полани, Владислав Лекторский, Александър Никифоров, Вячеслав Степин и др."

Тук искам специално да отбележа, че грешката на тези критици на научния метод е в това, че са анализирали така наречения "исторически материал на реалните открития". Вместо такъв фалшив псевдоисторически анализ в книгата е направен дълбок логически анализ на самите основи на всички западни науки. В резултат на този анализ е установена истинската същност на абсолютно всички така наречени науки от западен тип.

След като цитирах и коментирах края на статията "Научен метод" в уикипедия ще представя крайния резултат от проведения логически анализ на самите основи на западния тип науки, който съвсем ясно показва че тази книга наистина е революционна. И така, в Гл. 3 от третата и най-важна част на книгата се доказва логически абсолютно неопровержимо, че:

1. Западния тип науки изобщо не представляват каквото и да е ПОЗНАНИЕ, а са просто пети вид религия от западен тип. Те винаги са обект на ВЯРА и нямат абсолютно нищо общо с ИСТИНАТА.

2. Всички резултати от логическия анализ на основите на езика на химията са валидни не само за науката химия, а за абсолютно всички науки от западен тип.

3. Поради абсолютната еднаквост на логическата структура на всички западни науки с логическите структури на четирите основни западни религии, резултатите от логическия анализ на основите на химията са валидни не само за всички науки от западен тип, а изобщо за петте привидно различни религии от западен тип - зороастризма, юдаизма, християнството, исляма и така наречения "западен тип науки".

Тук искам специално да подчертая, че западния вид вяра и в петте западни религии няма абсолютно нищо общо с източния тип спокойна вяра (шрадха), която възниква само и единствено в резултат на себепознанието на индивида. По своята същност различните видове така наречена вяра и в петте западни религии изобщо не са резултат от себепознанието, а са чисто и просто различни видове суеверие. Докато западния вид така наречена “вяра“ е просто резултат от куп хипотетични словесни твърдения и следствия от тях, то източния тип спокойна вяра възниква в резултат на истински и много дълбоки вътрешни лични изживявания (даршани), които изобщо са неизразими и непредаваеми с думи.

***

…Точно затова казвам, че западния тип наука е най-опасната религия от западен тип. Ако тя не съществуваше, хората все още щяха да се бият с камъни и тояги, а нямаше да бъдат изтребвани все по-масово и във все по гигантски количества с все по-модерните оръжия и с все по-модерните така наречени “лекарства“...

***

... Ще завърша този епилог с един изключително важен извод и една много важна забележка. И така:

От логическия анализ на основите на така наречените западни науки и от разкриването на тяхната истинска същност в Гл. 3 от тази част на книгата, от представения по-нататък в Гл. 7, §21, наистина Правилен нов държавен и световен ред, както и от представените в Гл. 8 дълбоки лични изживявания от източен тип (даршани), директно произтича следния изключително важен:

ИЗВОД: Тази книга е страхотно мощно оръжие!!! Тя ще помогне безкрайно много на обикновените хора във всички държави в света да свалят управляващите англо-еврейски канибалски финансови олигархии и техните компрадорски слуги и да установят един наистина Правилен нов държавен и световен ред.

Изобщо не съществува по-мощно оръжие от познаването на Истината (на Абсолюта, на Цялото, на единствено съществуващото, на единствения Господ-АР на абсолютно всяко нещо, на еднаквата и единствена същност на всичко, ….). А тя – Истината, може да бъде позната само по източните научни пътища за себепознание, чрез познаване на “Първозданния си лик, който си имал преди да се родиш“. (Точно това се опитах да опиша в "Гл. 8, §6. Описание на двата най-дълбоки даршана, които са ми случвали -  изживяването на сабиджи самадхи" от Част III на книгата.) Познаването на Истината е толкова невероятно мощно, че дори само нейното посочване чрез слово, прави съответния текст най-мощното оръжие. Затова колелото на истинското познание трябва да се завърта отново през всеки 2500 години. Защото единствено посочването на Истината може моментално да унищожи вековно натрупваните огромни купища от абсолютно безсилни лъжи и фалшиви псевдопознания, които се опитват да се представят за истински. Нищо друго освен единствената дълбоко изживяната Истина не може да унищожи лъжите. С това завършвам обяснението на изключителната важност на горния извод.

***

Преди да отворите Microsoft Word *.doc и/или *.rtf файловете, отворете файла "Източно научно евангелие за западен тип глупаци.pdf" на стр. 899 и прочетете в "МОЛБА" кои шрифтове и кои програми трябва да инсталирате.

***

Преведете книгата на други езици, издайте я и я разпространете по света!!!

***

При евентуално второ издаване на книгата от издателство, то трябва да махне:

1. От страничната корица и от първата страница на книгата графичния знак:и да постави своя графичен знак.

2. От края на "ПРЕДГОВОР"-а на книгата целият параграф "§5. Защо на корицата на книгата пише “Самиздат“."

3. Да даде на коректор втората и третата част на книгата, както и "ОТДЕЛНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КНИГАТА (ПОРЕДИЦА ОТ ВАЖНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТИИ)". Първата част на книгата е минала през коректор от издателството на БАН, преди нейното издаване като отделна монография.

4.1. Задължително трябва да са цветни: Фигурата на предната корица; Снимката на НАСА "МЪЛНИЯ, КАКВАТО НЕ СТЕ ВИЖДАЛИ ПРЕДИ" на стр. 321 от pdf файла; Фигура 7. ”Колелото на Живота” – стенопис на Захари Зограф на стр. 859 от pdf файла;
4.2. Желателно е да са отпечатани цветни също така всички фигури от: "Приложение 2. ЖЕРТВИТЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ГЕНОЦИДИ"; "ОТДЕЛНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КНИГАТА (ПОРЕДИЦА ОТ ВАЖНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТИИ)".

5. Ако прави предпечатна подготовка с Adobe InDesign трябва да провери особено внимателно номерата на забележките под линия и начина на тяхното форматиране дали съответстват на тези в текста. (Във връзка с тази забележка искам да обърна особено внимание, че опитах да преобразувам *.rtf версията на книгата във версия за издаване с Adobe InDesign CS6. Оказа се че тази програма променя номерата на забележките под линия, така че те изобщо не сътветстват на номерата в текста, и освен това ги преформатира по нежелан начин.)

***

Няколко дни след като качих торента, Цялото което е истинският автор на тази книга, направи следната "Добавка към текста на стр. 399-400":

"4) Третото огромно противоречие в основите на абсолютно всички геометрии, е, идеята за различните видове безразмерност на техните начални обекти - точка, линия и повърхнина.
Опитвайки се да запазят валидността на скритото предаксиоматично предположение, че пространстнството е празно, в абсолютно всички геометрии съвсем явно се предполага, че: а) точките нямат абсолютно никакъв размер, т. е. техните размери са равни на нула; б) линиите и повърхнините нямат абсолютно никаква дебелина, т. е. техните дебелини са равни на нула. Самата дефиниция на нулата, обаче, означава отсъствие, липса, несъществуване на съответния обект. Тогава, може ли някой да обясни по какъвто и да е начин, как може да съществува какъвто и да е обект, чиито размер в някакво измерение е равен на нула и поради това съответния обект изобщо не съществува. Дори човешката фантазия изобщо не може да си представи подобен обект. Всеки опит да се обясни подобно нещо, фактически означава да се обяснява, че нещо едновременно хем съществува, хем изобщо не съществува. За огромно съжаление на западния тип учени, думите "съществува" и "не съществува" са абсолютно несъвместими едновременно по простата причина че всяка от тях е логическо отрицание на другата. А след като изходните обекти на която и да е геометрия изобщо не съществуват и не могат по никакъв начин да съществуват, тогава за какви геометрични преобразувания (операции) изобщо може да става дума. Тук искам отново да подчертая, че нулата означава отсъствие, липса, несъществуване. Как тогава можем да приложим каквито и да геометрични преобразувания (операции) върху нещо, което изобщо не съществува???!!!"

Затова отворете с Microsoft Word 2010 (или по висока версия) файла "05 Eastern Scientific Gospel + Addition [Full Text][Maitreia].doc" заместете текста в точка 4) на стр. 399-400 с текста в този коментар. След това запазете файла във формати .doc, .rtf и .pdf, като използвате командата "Save As" в Microsoft Word 2010. По-нататък използвайте "Adobe Acrobat XI Pro", за да създадете необходимите .pdf файлове, с които можете да заместите съответните .pdf файлове в торента.

***

Накрая ще кажа само, че тази книга е неизмеримо по-висша от Библията, Корана, и изобщо всички книги на петте западни псевдорелигии. (В Гл.3 от последната трета част на книгата е доказано логически абсолютно неопровержимо кои са петте дуалистични западни псевдорелигии.) Нейното ниво е същото като нивото на "Книга на тайните" на Шива", "Йога сутра" на Патанджали, "Дао дъ Дзин" на Лао Дзъ, всички Сутри на Буда, "Перлата на различаването" на Шанкара, книгите на Ошо, и изобщо на всички книги от това последно и най-висше ниво!!!

Обема на тази книга е много по-голям от обема на споменатите по-горе книги по простата причина, че от времето на Буда досега създаването на писменостите на различните народи, и особено на печатарската техника, е довело до създаване на гигантски писмени купища от абсолютно безсилни лъжи и фалшиви псевдопознания, които се опитват да се представят за истински, и които трябва да бъдат унищожени!!!

Човечеството до такава огромна степен е оглупяло, че изсича горите, които му дават живот създавайки кислород, за да произвежда огромно количество хартия, на която отпечатва гигантски купища лъжи и псевдопознания, без изобщо да си дава сметка че унищожавайки източниците на кислород фактически убива не само себе си, а почти целият живот на земята!!!


***

ВАЖНО: След даването за печат на книгата, както и след нейното качване като торент, бяха направени няколко важни допълнения и промени в нея. Затова изтеглете файла ""Additions after printing.zip"" оттук:
https://drive.google.com/file/d/1cmu-qYEcOL1RGb5uhXY_yffW4uVILIfn/view?usp=sharing
като натиснете стрелката сочеща надолу в горния десен ъгъл на екрана. След като изтеглите и разархивирате този файл, вместо в книгата прочетете "Отзиви и Мнения" и "Предговор"-а в pdf файла "Съдържание, Отзиви и Мнения, Предговор [Допълнени][СЛЕД ДАВАНЕ ЗА ПЕЧАТ]". След това продължете четенето на книгата, като на съответните места прочитайте свързаните с тях файлове, които са включени в съответните Добавки и Промени в книгата след нейното отпечатване и след качването и като торент.

***

Много моля всички, които изтеглят този торент да продължат да го сийдват.Категория Books
Оценка:
  • Currently 0.00/5
Rating: 0.0 out of 5.0 (Votes: 0) For your upload!

Размер 527.04 MB
Покажи / скрий файловете
311 files
Добавен 09/10/2017 - 21:46
Последно активен 18/10/2018 - 05:52
Свален 68 Път(и)
Пиъри Сийдъри: 3, Лийчъри: 0 = 3 Пиъри


Uploader (Unknown) 09/10/2017 21:51:21 (53 weeks ago) Редактиране!

Кажете на всички свои близки, приятели и колеги да се регистрират в сайта: http://p2pbg.com/

Да прочетат описанието на торента: "Източно научно евангелие за западен тип глупаци основано върху геометризиране на езика на химията" и да го изтеглят.

Да прочетат изтеглената книга!!!

***

В описанието на торента казах, че такава книга се появява 2500 години след появата на подобна книга. Тя помага на хората да разберат защо се прераждат и как могат да тръгнат по единствения правилен път, който води до състоянието на Просветление. Единствено достигането до Просветление прекратява изпълнените със страдание безбройни прераждания на непросветлените глупаци.  

***

Всички българи знаят прочутото изречение от стихотворението "Паисий" в книгата "Епопея на забравените" на Иван Вазов:

"...и ний сме дали нещо на света, на вси славяни книга да четат."

С превеждането на настоящата книга на различни чужди езици, преводачите ще дадат неизмеримо повече на всички хора по света, а не само на славяните. Те ще им предадат отново както всички възможни 112 правилни пътища за индивидуално развитие на всеки човек по света, които водят до Просветление, така и основите на истинския правилен нов световен ред, който ще позволи на човечеството да навлезе в нова, по-висша златна епоха.Uploader (Unknown) 09/10/2017 21:53:35 (53 weeks ago) Редактиране!

Представеният в първите две части на книгата математически апарат е много по-прост, много по-мощен и много по-всеобхватен от софтуерната програма (Q)SAR Toolbox. Тази програма е разработена от колектива на Лабораторията по математическа химия към ВХТИ "Асен Златаров" - Бургас, с ръководител проф. Ованес Мекенян. (Проф. Ованес Мекенян е ученик и наследник на създателя на тази лаборатория проф. дхн член-кореспондент на БАН Данаил Бончев.) С тази програма Лабораторията по математическа химия към ВХТИ "Асен Златаров" изкарва милиони левове, от които в бюджета на Република България влизат само данъците върху спечелените пари. За да разбере за какво изобщо става дума в случая прочетете например следните статии:

Международната среща, посветена на разработването на нов уникален софтуерен продукт, ще се проведе в Бургас
http://www.zonaburgas.bg/2012/международната-среща-посветена-на-ра/

Проф. дхн Ованес Мекенян е носител на тазгодишната международна награда "Lush Award for Science" за разработване на алтернативни методи, заместващи експериментите с опитни животни.
https://www.btu.bg/index.php/bg/newsm/news2014/7-bulgarian-bg/361-test-animals-prof-mikinian

Делегации на 30-те най-развити държави заседават при български учен в Бургас
http://www.gramofona.com/burgas-obshtestvo/delegatsii-na-30-te-nay-razviti-darzhavi-zasedavat-pri-balgarski-uchen-v-burgas

Български учени създадоха уникален софтуер
http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=7&newsid=5842

Проф. Мекенян представя уникален софтуер пред учени от цял свят
http://burgas.dir.bg/news/-10942133

За разлика от програмата (Q)SAR Toolbox, математическият апарат, представен в първите две части на тази книга, изцяло преобразува основите на езика на химията в математика. С помощта на двата по-точни тримерни математически модела Q и G, представени в първите две части на книгата, могат да се правят огромно количество най-различни програми, засягащи абсолютно всички науки от западен тип, които използват и езика на химията.

Затова е добре държавата България да патентова представения математически апарат в тази книга и да продължи да го развива по-нататък, както и да прави най-различни софтуерни програми, основаващи се на този математически апарат.

Искам специално да подчертая, че ако учените и програмистите се заемат с това, то България може за много кратко време да излезе от всеобхватната криза, в която се намира в момента, и да стане една от водещите и изключително уважавани държави в света.

Ще завърша с един съвсем прост пример доказващ горните твърдения. Дори без да се доразвива представеният апарат, програмистите могат да направят въз основа на този апарат програми, които представят тримерно двете периодични системи, стоящи в основата на двата по-точни математически модела. В тези програми, като чукне потребителят върху даден химически елемент, трябва да се отвори нов прозорец, който представя имената на изотопите на този елемент и техните математически координати. По-нататък, чукайки върху даден изотоп, трябва да се отвори нов прозорец, който съдържа всички налични данни за този изотоп както в химията така и във другите науки.

Подобна тримерна програма страхотно много би улеснила абсолютно всички, на които се налага да работят и с езика на химията.

Другото, което искам да кажа, е, че България е пълна с програмисти, които биха могли да пишат програми свързани с представеният математически апарат, както и с учени, които биха могли да доразвиват по-нататък този апарат.

Накрая искам да кажа, че ако държавата България патентова представеният математически апарат и започне да го доразвива, то тя може да печели огромни суми дори само от продаването на временни лицензи за този апарат на други държави.  

Uploader (Unknown) 25/10/2017 18:08:51 (51 weeks ago) Редактиране!
Благодаря на всички, които свалиха торента и продължават да го сийдват!!! Скоро ще престана да сийдвам този торент, затова моля всички, които го сийдват в момента, както и тези, които ще го изтеглят, да продължат да го сийдват, за да бъде торента достъпен колкото може по-дълго за всички, които биха искали да го свалят.